Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?

Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką? Bardzo często, kredyty i pożyczka, traktowane są jako synonim, ale różnice pomiędzy nimi są znaczne. Poniżej najważniejsze informacje związane z tym pytaniem.

jaka jest różnica między kredytem a pożyczką

Umowa pożyczki została uregulowana w kodeksie cywilnym. Jednocześnie jednak podlega również przepisom ustawy o kredycie konsumenckim (isap.sejm.gov.pl). Natomiast umowa o kredyt podlega przepisom ustawy prawo bankowe (isap.sejm.gov.pl) i ustawie o kredycie konsumenckim.

Umowa pożyczki wg kodeksu cywilnego może zostać zawarta ustnie, jednak w przypadku kiedy wartość pożyczki przekracza 500 zł, powinna być zawarta pisemnie (dla celów dowodowych – art. 720 § 2 kc). Jeżeli umowa pożyczki jest jednocześnie kredytem konsumenckim (w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim) to w takim przypadku również powinna zostać zawarta na piśmie.

Umowa o kredyt bankowy powinna być zawarta na piśmie (art. 69 ustawy prawo bankowe), ale taka umowa może być zawarta także w formie elektronicznej przy spełnieniu odpowiednich wymagań przewidzianych ustawą prawo bankowe (art. 7 ust. 2 ustawy prawo bankowe).

Co może być przedmiotem pożyczki i kredytu? Dla pożyczki mogą to być zarówno pieniądze, jak i inne rzeczy oznaczone co do gatunku np. przedmioty materialne (mąka, cukier, książki, itp.). Przedmiotem kredytu są tylko i wyłącznie środki pieniężne.

Bardzo istotne elementy dotyczą wykorzystania środków z udzielonego kredytu lub pożyczki. Pożyczka może być wykorzystana przez pożyczkobiorcę na dowolny cel (pożyczka gotówkowa, pożyczka hipoteczna). Natomiast kredyt zostaje udzielony kredytobiorcy na ściśle określony cel, który jest wskazany we wniosku kredytowym (kredyt gotówkowy, kredyt hipoteczny, kredyt mieszkaniowy, kredyt konsolidacyjny, kredyt refinansowy). Z tej zasady wynika również kontrola na wydatkowaniem środków: kredytodawcy przysługuje prawo kontroli, czy środki z kredytu zostały wykorzystane zgodnie z warunkami określonymi w umowie kredytowej. Kredytodawcy przysługuje również prawo wypowiedzenia umowy w przypadku, kiedy stwierdzi, że pieniądze zostały wykorzystywane niezgodnie z warunkami umowy.

I rzecz nie ostatnia, ale ważna: kredyty są udzielane WYŁĄCZNIE przez banki i SKOK-i. W firmach pożyczkowych można wnioskować tylko pożyczkę, a nie o kredyt.

Czy oprocentowanie nominalne kredytu lub pożyczki może wynieść 1000%?

Zgodnie z art. 359 § 21 w zw. z art. 359 § 2 kodeksu cywilnego (https://isap.sejm.gov.pl), odsetki maksymalne nie mogą być większe niż dwukrotność odsetek ustawowych, a te są równe sumie stopy referencyjnej NBP i 3,5%.

Natomiast rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO), która przedstawia całkowity koszt kredytu w ujęciu procentowym do całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym, może sięgać nawet i więcej niż 1000%. W skład kosztu całkowitego wchodzą odsetki, prowizje i inne opłaty. Natomiast w RRSO jest uwzględniane oprocentowanie nominalne, prowizje i inne opłaty.